Vedtekter for Oftenåsens venner

Vedtekter for Oftenåsens venner. Vedtatt på årsmøtet 2021

§ 1 Formål

Oftenåsens venner er en interesseorganisasjon som er registrert i frivillighetsregistret.

Oftenåsens venner skal:

 • Forvalte stinettet i Rauåsen og Oftenåsen
 • Organisere drift av Peilehytta

§ 2 Organisatorisk tilknytting

Oftenåsens venner er registrert i frivillighetsregistret og er en frittstående interesserorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

§ 3 medlemmer

Medlemskap er åpent for alle

§ 4 stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til verv i Oftenåsens venner

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøte.

§ 6 Godtgjørelser

Styret kan fastsette rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon av faktiske utgifter. Utgifter til godtgjørelser og for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 7 Årsmøte

Årsmøte holdes innen utgangen av juni hvert år. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de frammøtte. Styret innkaller årsmøtet med minst 2 ukers varsel.

Årsmøte skal:

 • Behandle årsmelding
 • Behandle regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne forslag
 • Velge styre og leder
 • Ca halvparten av styrets medlemmer velges for et år, mens andre halvparten velges for 2 år
 • Leder velges av årsmøtet hvert år.

§ 8 Styret

Oftenåsens venner ledes av styret som er det høyeste organet mellom årsmøtene

Styret skal

 • Bestå av 3-7 medlemmer,
 • Iverksette årsmøtets vedtak
 • Oppnevne etter behov utvalg/ personer for spesielle oppgaver
 • Administrere og føre kontroll Oftenåsens venners økonomi og eiendeler
 • Representere Oftenåsens venner utad

Leder innkaller til styremøte ved behov

§ 9 Grupper/ avdelinger

Oftenåsens venner kan organiseres med grupper med bestemte oppgaver. Disse kan ledes av tillitsperson/ medlem. Oftenåsens venner sitt styre bestemmer opprettelser av grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret rapporterer i årsmeldingen om aktivitet fra de ulike gruppene. Gruppene kan ikke inngå avtaler som innebærer økonomi uten styrets godkjennelse

§ 12 Vedtektsendring

Endringer i vedtekter kan bare foretas på årsmøte etter å ha vært på sakslisten.

§ 13 oppløsning

Oppløsning av Oftenåsens venner kan bare behandles på årsmøte. Oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall. Dersom oppløsning blir vedtatt skal alle eiendeler som tilhører foreningen gis til Steinkjer kommune.

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Vedtekter for Oftenåsens venner

Jippi! Nå er det snart åpning av Trollstien. Hold av mandag 17. juni 2019

Oftenåsens venner ønsker velkommen til en storstilt åpning av vår enventyrlige Trollsti. Alle barnehager i Steinkjer og Verran er invitert til åpningsfest og i tillegg ønsker vi alle nye og gamle turgåere velkommen. Åpning skjer ved Skotvoldgruva kl. 09:30. Etterpå er det bare å ta turen opp til Peilehytta der Sparebank 1 SMN står for servering.  41 trefigurer står klare langs stien opp til Oftenåsen. Det er bare å glede seg!

Foto: @rannemidtretroll

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Jippi! Nå er det snart åpning av Trollstien. Hold av mandag 17. juni 2019

Protokoll fra årsmøte OV 2019

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for

17.mai 2019

Oftenåsens venner fikk tildelt pris for beste innslag i folketoget 17.mai 2019.

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for 17.mai 2019

Huskeliste for vertskap

Flagg henges opp og plakat settes ut, og Søppeldunkene settes ute.

Doet ute skal stå åpent. Sjekk om det er rent og om det er tilstrekkelig med toalettpapir, sanitærbark og antibac der.

Pengeskrin: Står i hylle til høyre under disk, samt kort-terminal.

M-cash. Henger på tavla på veggen.

Medisinskap: På vegg til høyre ved kjøkn.vindu/ Røde Kors-f hj skrin

Skumapparat og brannteppe: Henger på vegg ved disk.

Røykvarsler: I tak på spiserommet.

Sikringsskap: På vegg ved vindu innerst i spiserommet.

Gjesteboken inne skal det også skrives i når hytta er åpen for salg.

VANN: Se rom ved siden av kjøkken. På vegg til venstre står brytere. Blå bryter: Vannet slås på. Rød bryter: Vannet slås av.

Kjøleskap: Står i samme rommet og her oppbevares: Flytende melange og div sjokolade for salget.

Fryser: Står i gangen og der finnes forskj. sorter is for salg.

Kjøkkenet: Det står merkelapper på skapdører og skuffer.

Skuffene i anretningen oppe på loftet: Her er vårt reservelager for div., og blant annet toalettpapir.

Blir det tomt for noe: Vær vennlig og skriv opp på skjema for oppgjør.

Skjema for oppgjøret fylles ut og leveres tilbake til Asle sammen med vekslepengene.

Overskuddet settes på kto: 4410.07.89415

Når hytta forlates: Hent inn flagg, plakater og søppeldunker, og forlat aldri hytta med penger.

Brukte handklær, kluter og forklær henges opp ved vasken. Så tar vi oss av dette.

Dra ut alle kontakter, slå av lys, sjekk at vinduer er lukket, OG ! Husk å låse alle 4 dører: Inngang/utgangsdør, verandadør nede, verandadør oppe), (som er ny av året) og døra på taket.

Ellers tar vi som en selvfølge at hytta og doet forlates slik som en selv ønsker å finne det.

OG!!!! HJERTELIG TAKK FOR AT DERE TOK ET TAK!!!!!!!

25. august 2016

Vennlig hilsen Oftenåsens Venner.

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Huskeliste for vertskap

Årsmøte Oftenåsens venner 2021

Protokoll fra årsmøte 2021 i Oftenåsens venner 23. august 2021

Dagsorden
1. Velkommen og innkalling
2.  Regnskap 2020
3. Årsberetning
4. Nye vedtekter
5. Valg

1. Velkommen og innkalling
Innkalling skjedde ved email og FB. Tilstede 14 medlemmer. Møtet var i beslutningsdyktig i hht vedtektene

2. Asle la fram regnskap for 2020. Han leste revisjonsrappert fra revisor. Regnskapet godkjent og vedlegges protokollen.

3. Asbjørn la fram årsberetning. Beretningen godkjennes og vedlegges protokollen

4. Nye vedtekter vedtatt og vedlegges protokollen

5. Valg
Asbjørn og Morten har frasagt seg gjenvalg. Kristine enstemmig valgt som ny leder.
Styret blir bestående av 5 medlemmer:
Kristine Svendsen velges for 1 år
Arnfinn Kolberg styremedlem velges for 1 år
Asle Øksnes styremedlem velges for 2 år
Hans Jacob Rostad styremedlem velges for 2 år
Svein Olav Bruun Styremedlem velges for 2 år

Kristine overrakte blomster til Asbjørn og takket for innsatsen. Asbjørn ønsker det nye styret lykke til i det videre arbeid Deretter ble det orientert om aktuelle pågående saker

Steinkjer 23.august 2021
Asbjørn Mathisen

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte Oftenåsens venner 2021

Huskeliste for vertskap 5.januar 2016

Huskeliste vertskap peilehytta

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Huskeliste for vertskap 5.januar 2016

vertskap Peilehytta 2016

Vertskap Peilehytta 2016Vertskap Peilehytta 2016

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for vertskap Peilehytta 2016

Vertskap Peilehytta 2015

Vertskap Peilehytta 2015

Vertskap Peilehytta 2015

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Vertskap Peilehytta 2015

Dugnad mandag 19.mai

Minner om dugnad mandag 19.mai fra kl 1900. Håper mange venner av Oftenåsen stiller opp

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Dugnad mandag 19.mai