Vedtekter for Oftenåsens venner

Vedtekter for Oftenåsens venner. Vedtatt på årsmøtet 2021

§ 1 Formål

Oftenåsens venner er en interesseorganisasjon som er registrert i frivillighetsregistret.

Oftenåsens venner skal:

 • Forvalte stinettet i Rauåsen og Oftenåsen
 • Organisere drift av Peilehytta

§ 2 Organisatorisk tilknytting

Oftenåsens venner er registrert i frivillighetsregistret og er en frittstående interesserorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

§ 3 medlemmer

Medlemskap er åpent for alle

§ 4 stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til verv i Oftenåsens venner

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøte.

§ 6 Godtgjørelser

Styret kan fastsette rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon av faktiske utgifter. Utgifter til godtgjørelser og for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 7 Årsmøte

Årsmøte holdes innen utgangen av juni hvert år. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de frammøtte. Styret innkaller årsmøtet med minst 2 ukers varsel.

Årsmøte skal:

 • Behandle årsmelding
 • Behandle regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne forslag
 • Velge styre og leder
 • Ca halvparten av styrets medlemmer velges for et år, mens andre halvparten velges for 2 år
 • Leder velges av årsmøtet hvert år.

§ 8 Styret

Oftenåsens venner ledes av styret som er det høyeste organet mellom årsmøtene

Styret skal

 • Bestå av 3-7 medlemmer,
 • Iverksette årsmøtets vedtak
 • Oppnevne etter behov utvalg/ personer for spesielle oppgaver
 • Administrere og føre kontroll Oftenåsens venners økonomi og eiendeler
 • Representere Oftenåsens venner utad

Leder innkaller til styremøte ved behov

§ 9 Grupper/ avdelinger

Oftenåsens venner kan organiseres med grupper med bestemte oppgaver. Disse kan ledes av tillitsperson/ medlem. Oftenåsens venner sitt styre bestemmer opprettelser av grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret rapporterer i årsmeldingen om aktivitet fra de ulike gruppene. Gruppene kan ikke inngå avtaler som innebærer økonomi uten styrets godkjennelse

§ 12 Vedtektsendring

Endringer i vedtekter kan bare foretas på årsmøte etter å ha vært på sakslisten.

§ 13 oppløsning

Oppløsning av Oftenåsens venner kan bare behandles på årsmøte. Oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall. Dersom oppløsning blir vedtatt skal alle eiendeler som tilhører foreningen gis til Steinkjer kommune.

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.